การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทำบัตรเครดิต

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทำบัตรเครดิต

ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครเดิตให้กับผู้สมัครได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตไม่ขัดกับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด ซึ่งแต่ละธนาคารอาจมีรายละเอียดคุณสมบัติปลีกย่อยที่กำหนดไว้แตกต่างกัน  ผู้สมัครทำบัตรเครดิต  จึงควรทำความเข้าใจกับคุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตแต่ละใบที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้  ทั้งการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ตัวอย่าง รายละเอียดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนดไว้  เช่น

 • รายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ต้องมีคุณสมบัติเข้ากับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • เป็นผู้มีรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆรวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน
  • เป็นผู้มีรายได้หรือเคยมีรายได้จากการทำมาหาได้ของตนเองโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้าโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
  • มีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากประชาชนได้ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • มีเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากประชาชนได้ตามกฎหมาย หรือลงทุนนตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งหือรวมกันไม่น้อย 1,000,000 บาท  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรเครดิตตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต
  • ธนาคารผู้ให้บริการรับสมัครทำบัตรเครดิต จะตรวจสอบว่าผู้สมัครทำบัตรเครดิตมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณเป็นผู้สมัครทำบัตรเครดิตเข้ามาจริงไม่ได้ถูกแอบอ้างสมัครจากบุคคลอื่น

เมื่อคุณตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของคุณในแง่ของรายได้ หรือหลักประกันที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด  และมีที่อยู่ติดต่อชัดเจนแล้ว  นั้นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์คุณสมบัติที่สามารถสมัครทำบัตรเครดิตได้แล้ว   สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือ  ขั้นตอน “ทราบความต้องการและวัตถุประสงค์การสมัครทำบัตรเครดิตของตัวคุณ

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์