บริการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์

บริการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ Citibank

เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่าน
เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์
รับวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์วิธีการขอเพิ่มวงเงินถาวร วิธีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
วงเงินในบัญชี คือจำนวนเงินที่ธนาคารได้อนุมัติไว้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ว่าสามารถนำไปใช้ได้ล่วงหน้า สมาชิกบัตรเครดิตฯ สามารถนำวงเงินไปรูดซื้อสินค้าตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินของท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การอนุมัติขอเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานของบัตรเครดิตของท่าน และเอกสารที่ท่านได้ส่งเข้ามา วงเงินที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ภายในของธนาคารซิตี้แบงก์
วงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ภายใน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง
ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ท่านสามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินถาวรเพื่อเพลิดเพลินกับอิสรภาพทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สำหรับการใช้จ่ายพิเศษของท่านตามร้านค้า ร้านอาหาร หรือท่องเที่ยว มากที่สุดถึงห้าเท่า(5x) ของรายได้ต่อเดือนของท่าน สำหรับสมาชิกที่ท่องเที่ยวเป็นประจำ ท่านจะได้รับความสะดวกสะบายพิเศษที่ไม่ต้องขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวทุกๆคร้ังที่เดินทาง ธนาคารจะอนุมัติวงเงินใหม่ให้เพืยงท่านแสดงเอกสารแสดงรายได้ที่เพิ่มเติมจากเดิม

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ธนาคารซิตี้แบงก์เข้าใจท่าน เมื่อท่านต้องการวงเงินเพิ่มในเวลาฉุกเฉิน ธนาคารฯ จึงมอบการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ที่ทำให้ท่านเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยท่านไม่จำเป็นที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ วงเงินชั่วคราวเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้ท่านเมื่อท่านต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะสั้น ยามท่องเที่ยว รูดซื้อสินค้า รับประทานอาหาร หรือ เพื่อรักษาสุขภาพ และ แม้กระทั้งให้ท่านสามารถซื้อสินค้าที่มีราคามากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้น

การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวจะต้องทำบนบัตรหลัก
การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องมีช่วงเว้นระยะจากการขอครั้งต่อไป อย่างน้อย 30 วัน
ขอวงเงินชั่วคราวได้มากที่สุดถึง 4 ครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อไม่ได้อยู่ในสภานะวงเงินชั่วคราว