การใช้รหัสบัตรเครดิต เพิ่มความมั่นใจในการช้อปปิ้งออนไลน์

มารู้จักรหัสบัตรเครดิต (3-D Secure) กันเถอะ

          รหัสบัตรเครดิต (3-D Secure) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย บริษัท VISA International / บริษัท Master Card International /และJCB International ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจและความเป็นส่วนตัวโดยใช้รหัสบัตรเครดิตและยังมั่นใจในการทารายการผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนกับสถาบันการเงินเจ้าของบัตรแล้ว จะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรซื้อของออนไลน์ได้ถ้าไม่มีรหัสผ่านคะ

ประโยชน์ของรหัสบัตรเครดิต (3-D Secure)

 – ความปลอดภัยรหัสบัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตโดยสามารถซื้อสินค้า        และบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจ

– มั่นใจร้านค้าออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง จะมีการยืนยันในการใช้จ่ายผ่านบัตร

– บริการรหัสบัตรเครดิต (3-D Secure)ไม่มีค่าใช้จ่าย

รหัสบัตรเครดิต (3-D Secure)ไม่มีวันหมดอายุ ตั้งรหัสเอง สามารถเปลี่ยนรหัสได้

– สามารถใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

          สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนกับ  VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับก็คือ ระบบดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบ รหัสบัตรเครดิตความเป็นเจ้าของบัตร และเก็บข้อมูลการทำรายการของลูกค้าผู้ถือบัตรไว้ได้อย่างครบถ้วน และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีลูกค้าผู้ถือบัตรปฏิเสธการชำระเงินได้ นอกจากนี้ระบบยังช่วยลดภาระความรับผิดชอบของร้านค้า กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตของธนาคารที่ไม่มีระบบ Verified by VISA และ/หรือ MasterCard SecureCode ให้ลงทะเบียน และต่อมาแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในรายการสั่งซื้อนั้นๆ อีกด้วย 

          ทั้งนี้ ในการขอใช้งานระบบ  Verified by VISA และ MasterCard SecureCode ของร้านค้า สาหรับรายการรับชำระเงิน ร้านค้าไม่จาเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการรับชำระเงินออนไลน์ให้แก่เว็บไซต์ร้านค้าอีกด้วย ปัจจุบันมีเว็บไซด์ที่มีการใช้ระบบนี้ เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การจองทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เล็งเห็นความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ด้วยนคะ